Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania Ofert Wstępnych w postępowaniu w ramach zamówienia na Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych, znak sprawy: PPPT/RPOWM/DC1/2011

26-04-2012  Aktualności

PPPT S.A. informuje, że rozpatrzyła uzasadniony wniosek Wykonawcy (Oferenta) biorącego udział w postępowaniu o przedłużenie terminu składania ofert i podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert w przedmiotowym zamówieniu.Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku, działając jako Zamawiający, informuje, że rozpatrzył uzasadniony wniosek Wykonawcy (Oferenta) biorącego udział w postępowaniu o przedłużenie terminu składania ofert i podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert w przedmiotowym zamówieniu:

z pierwotnego, określonego na dzień 30 kwietnia 2012 r., godz. 11:30 CET na nowy:
do dnia 21 maja 2012 r., godz. 11.30 CET

przy czym ulega również zmianie termin jawnego otwarcia Ofert Wstępnych z pierwotnego, określonego na dzień 30 kwietnia 2012 r., godz. 11:45 CET na nowy:
21 maja 2012 r., godz. 11.45 CET

Zamawiający informuje jednocześnie, że w myśl zapisu Rozdz. IIB ust. 6 Wstępnej SIWZ (WSIWZ) dla niniejszego postępowania, Zamawiający zobowiązany był do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 (sześć) dni przed upływem terminu składania Ofert Wstępnych, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści WSIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania Ofert Wstępnych.

Zamawiający pragnie podkreślić, iż w świetle powyższych uregulowań oraz wobec ponad czteromiesięcznego terminu składania ofert, termin na składanie wniosków o udzielnie wyjaśnień wynosił ponad 2 (dwa) miesiące. Pomimo tego, dążąc do zapewnienia maksymalnej konkurencyjności poprzez wyczerpujące wyjaśnienia i dbałość o jednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków prowadzonego postępowania, Zamawiający udzielał odpowiedzi także i po tym terminie, chociaż mógł pozostawić takie wnioski bez rozpoznania. Ze względu na fakt, iż zgodnie z przywołanym przepisem WSIWZ przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający informuje, iż po dniu 27 kwietnia 2012 r. nie będzie udzielał dalszych wyjaśnień.

Pozostały do składania ofert termin powinien być wystarczający, aby zainteresowani Wykonawcy przygotowali rzetelne i konkurencyjne oferty w oparciu o uzyskaną w toku postępowania wiedzę. Wyznaczenie trzytygodniowego, dodatkowego terminu na składanie ofert będzie także służył zwiększeniu gwarancji równego traktowania wszystkich zainteresowanych Wykonawców w niniejszym postępowaniu.

Zawiadomienie Zamawiającego o przedłużeniu terminu składania Ofert Wstępnych w przedmiotowym postępowaniu dostępne jest również tutaj.


« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN