Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
MUP i Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla pracodawców

16-02-2016  

Miejski Urząd Pracy w Płocku ogłosił nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w roku 2016. Kształcenie moż​e obejmować kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
W roku 2016 możliwe jest dofinansowanie ze strony MUP w Płocku jednej formy pomocy (szkolenie lub studia podyplomowe) w stosunku do jednego pracownika/pracodawcy do wysokości  300% przeciętnego wynagrodzenia w  danym  roku. Ograniczenie takie wynika z dużego zainteresowania pracodawców środkami KFS.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS w 2016 roku w pierwszej kolejności pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów:
1) Priorytet pierwszy - wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.
2) Priorytet drugi - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
3) Priorytet trzeci - wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.)
Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie miasta Płocka, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy może złożyć wniosek w formie papierowej w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku , ul. 3 Maja 16 - sekretariat pok. 102, I piętro.
Formularze wniosków będzie można pobierać w terminie od 15.02.2016r.  do wyczerpania limitu środków finansowych osobiście w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 /pok. 216/ lub ze strony internetowej: www.mup.plock.eu , w zakładce: Dokumenty do pobrania. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy  w Płocku, ul. 3 Maja 16 - pok. 216 /II piętro/ lub telefonicznie (24) 367-18-66.Wnioski pracodawców rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu w terminie 30 dni od dnia ich złożenia do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta umowa z pracodawcą o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Więcej informacji pod adresem: 
http://mup.plock.eu/pl/aktualnosci/details/article,369,1,1.html
​​​​​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN