Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w ramach zamówienia Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych, znak sprawy PPPT/RPOWM/DC1/2011

14-08-2012  Aktualności

​Działając na podstawie zapisów Rozdziału II pkt. A.5 i Rozdziału XVI Ostatecznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Ostateczna SIWZ) i popierając jednocześnie wniosek Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury przetargowej dla niniejszego zamówienia, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., działając jako Zamawiający, informuje, że postępowanie zostaje unieważnione i zamknięte bez wybrania oferty.

Uzasadnienie

Regulując kwestie formalne w ramach informacji ogólnych o prowadzonym postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zawartych w Rozdziale II pkt. A.5 i pkt. A.7 oraz Rozdziale XVI Ostatecznej SIWZ, Zamawiający poinformował ubiegających się o udzielnie zamówienia Wykonawców, że zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania do czasu podpisania umowy o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podawania przyczyny. Jednocześnie Wykonawcy zostali poinformowani, że przygotowują ofertę na własny koszt i ryzyko.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonał wyboru oferty, a postępowanie zostaje unieważnione.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN