Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja o naborze 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

28-12-2015  

PPPT przypomina, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od 22 października 2015 roku do 31 marca 2016 roku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) "Ochrona własności przemysłowej".
W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.4 dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.
Dofinansowaniu podlegają  projekty dotyczące:
uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej
albo
realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 
4 440 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 
10 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.
Pełna dokumentacja do Działania 2.3, Poddziałania 2.3.4 
Link: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-4-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-2015-r​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN