Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego współpracuje z PPPT

03-03-2015  Aktualności

​Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). W myśl podpisanego dokumentu partnerzy planują realizację działań zmierzających do tworzenia i rozwoju procesów edukacyjnych, gospodarczych opartych na nowych technologiach, innowacyjnych projektach rozwojowych oraz naukowo-badawczych. Zakładają także budowanie trwałego partnerstwa pomiędzy uczelnią a przemysłem oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw i jakości szkolnictwa wyższego.

Określone cele partnerzy będą realizować głównie poprzez podejmowanie wspólnych projektów edukacyjnych,  badawczych oraz projektów rozwojowych w zakresie wzmacniania działań innowacyjnych z możliwością aplikowania o środki finansowe w ramach konkursów z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, w tym także z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz międzynarodowego programu Horyzont 2020. Planowane jest także włączenie kadry PPP-T S.A. w proces dydaktyczny uczelni poprzez prowadzenie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, kursów, zajęć eksperckich na studiach stacjonarnych, zaocznych oraz podyplomowych. Partnerzy będą również wspólnie opracowywać i powoływać nowe kierunki i specjalności zgodne z trendami i potrzebami rynku, a także angażować się w działania Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Reprezentanci UKSW będą mieli ponadto możliwość włączenia się do zespołu ekspertów w zakresie tworzenia platformy otwartej innowacji, będącej narzędziem kojarzenia kooperantów i partnerów ze sfery nauki i biznesu, organizacji szkoleń, seminariów, konferencji, odbywania praktyk i staży, a także konsultacji programów nauczania i  tematyki prac dyplomowych.

Jest to już kolejna jednostka naukowa, z którą współpracuje Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Wcześniejsze porozumienia o współpracy zostały zawarte z Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach czy Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. W ten sposób PPP-T buduje silną sieć kooperacji sektora biznesu z nauką, wzmacnia swoją rolę jako wiodącej instytucji otoczenia biznesu na Mazowszu oraz przygotowuje się do realizacji projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem również środków unijnych w nowej perspektywie na lata 2014-2020.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN