Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zawiadomienie o wyborze oferty ostatecznej w postępowaniu w ramach zamówienia Centrum Usług Korporacyjnych, znak sprawy PPPT/RPOWM/CUK1/2011

30-11-2012  Aktualności

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku, działając jako Zamawiający, i popierając jednocześnie stanowisko oraz rekomendację Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury przetargowej dla niniejszego zamówienia, zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy dla realizacji przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta ostateczna nr 1 złożona przez Wykonawcę: BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Za najkorzystniejszą została uznana oferta ostateczna, która nie podlegała odrzuceniu i spełniła warunki oceny formalnej. Oferta najkorzystniejsza została wybrana w ramach oceny merytorycznej dokonanej zgodnie z Rozdz. III.2. ust. 10, w związku z Rozdz. III.1. ust. 5 Ostatecznej SIWZ. Na podstawie kryteriów i ich wag oraz wzorów i zasad określonych w Rozdz. VI Ostatecznej SIWZ oferta otrzymała 98,20 punktów, z czego:
• w kryterium „Cena” oferta otrzymała 60 pkt. (waga: 60%; maks. liczba pkt.: 60),
• w kryterium „Gwarancja jakości” oferta otrzymała 12 pkt. (waga: 12%; maks. liczba pkt.: 12),
• w kryterium „Energooszczędność” oferta otrzymała 25 pkt. (waga: 25%; maks. liczba pkt.: 25),
• w kryterium „Termin realizacji zamówienia” oferta otrzymała 1,20 pkt. (waga: 3%; maks. liczba pkt.: 3). 

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu:
W wyznaczonym terminie do składania ofert, w niniejszym postępowaniu złożone zostały 2 (dwie) oferty ostateczne:
1. oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
2. oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: KARMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa.

Zobacz szczegółowe informacje o ofertach ostatecznych złożonych w postępowaniu:
http://www.pppt.pl/PL/DlaMediow/Aktualnosci/Strony/Info-cuk-ost.aspx?year=2012&pageNumber=2

Informacja o ofertach poddanych ocenie merytorycznej:
Do oceny merytorycznej zakwalifikowana została oferta ostateczna nr 1 złożona przez Wykonawcę: BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

Informacja o ofertach odrzuconych:
W niniejszym postępowaniu odrzucona została oferta ostateczna nr 2 złożona przez Wykonawcę: KARMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, która nie spełniła warunków i wymagań oceny formalnej określonych w treści Ostatecznej SIWZ w zakresie Rozdz. III.1.15 i Rozdz. III.2.7 oraz Rozdz. XI pkt. 3 i pkt. 5. 
O odrzuceniu i uzasadnieniu decyzji Zamawiającego, Wykonawca został powiadomiony odrębnym pismem.​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN