Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zawiadomienie o wyborze oferty ostatecznej w postępowaniu w ramach zamówienia Laboratorium Centralne, znak sprawy PPPT/RPOWM/LAB1/2012

30-11-2012  Aktualności

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku, działając jako Zamawiający, i popierając jednocześnie stanowisko oraz rekomendację Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury przetargowej dla niniejszego zamówienia, zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy dla realizacji przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta ostateczna nr 4 złożona przez Wykonawcę: AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce, Fugasówka, ul Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec. 

Uzasadnienie wyboru:
Za najkorzystniejszą została uznana oferta ostateczna, która nie podlegała odrzuceniu i spełniła warunki oceny formalnej. Oferta najkorzystniejsza została wybrana w ramach oceny merytorycznej dokonanej zgodnie z Rozdz. III.2. ust. 10, w związku z Rozdz. III.1. ust. 5 Ostatecznej SIWZ. Na podstawie kryteriów i ich wag oraz wzorów i zasad określonych w Rozdz. VI Ostatecznej SIWZ oferta otrzymała 96,97 punktów, z czego:
• w kryterium „Cena” oferta otrzymała 65 pkt. (waga: 65%; maks. liczba pkt.: 65),
• w kryterium „Gwarancja jakości” oferta otrzymała 11,97 pkt. (waga: 12%; maks. liczba pkt.: 12),
• w kryterium „Energooszczędność” oferta otrzymała 20 pkt. (waga: 20%; maks. liczba pkt.: 20),
• w kryterium „Termin realizacji zamówienia” oferta otrzymała 0 pkt. (waga: 3%; maks. liczba pkt.: 3). 

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu:
W wyznaczonym terminie do składania ofert, w niniejszym postępowaniu złożone zostały 4 (cztery) oferty ostateczne:
1. oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
2. oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: KARMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa,
3. oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: ASSECO POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów – Lider Konsorcjum; Ortiz Construcciones y Proyectos SA, ul. Avda. Ensanche de Vallecas, 44, Madryt, 28051 – Członek Konsorcjum,
4. oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce, Fugasówka, ul Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec.

Zobacz szczegółowe informacje o ofertach ostatecznych złożonych w postępowaniu:
http://www.pppt.pl/PL/DlaMediow/Aktualnosci/Strony/Info-o-wykonawcach-dla-ofert-ostatecznych-Lab.aspx?year=2012&pageNumber=2

Informacja o ofertach poddanych ocenie merytorycznej:
Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostały 2 (dwie) oferty ostateczne:
1. oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, otrzymała 66,14 punktów, z czego:
• w kryterium „Cena” oferta otrzymała 51,03 pkt. (waga: 65%; maks. liczba pkt.: 65),
• w kryterium „Gwarancja jakości” oferta otrzymała 10,16 pkt. (waga: 12%; maks. liczba pkt.: 12),
• w kryterium „Energooszczędność” oferta otrzymała 3,75 pkt. (waga: 20%; maks. liczba pkt.: 20),
• w kryterium „Termin realizacji zamówienia” oferta otrzymała 1,2 pkt. (waga: 3%; maks. liczba pkt.: 3).

2. oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce, Fugasówka, ul Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec. 

Informacja o ofertach odrzuconych:
W niniejszym postępowaniu odrzucone zostały 2 (dwie) oferty ostateczne:
1. oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: KARMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, która nie spełniła warunków i wymagań oceny formalnej określonych w treści Ostatecznej SIWZ w zakresie Rozdz. III.1.15 i Rozdz. III.2.7 oraz Rozdz. XI pkt. 3 i pkt. 5,
2. oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: ASSECO POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów – Lider Konsorcjum; Ortiz Construcciones y Proyectos SA, ul. Avda. Ensanche de Vallecas, 44, Madryt, 28051 – Członek Konsorcjum, która nie spełniła warunków i wymagań oceny formalnej określonych w treści Ostatecznej SIWZ w zakresie Rozdz. III.1.15 i Rozdz. III.2.7 oraz Rozdz. XI pkt. 3 i pkt. 5.  
O odrzuceniu i uzasadnieniu decyzji Zamawiającego, Wykonawcy zostali powiadomieni odrębnymi pismami.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN