Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Projekty badawczo-rozwojowe
PPPT współpracuje z uznanymi w kraju jednostkami naukowymi (Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Warszawski, w tym Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku) oraz instytutami badawczymi (Instytut Chemii Przemysłowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Przemysłu Organicznego, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Instytut Chemii i Technik Jądrowych), a także organizacjami międzynarodowymi, w tym m.in. z Europejską Siecią Regionów Chemicznych (ECRN), US-Polish Trade Council, Parkiem Chemiczno-Przemysłowym w Szanghaju (Shanghai Chemical Industry Park – SCIP) czy Klastrem Przemysłu Przetwórczego Północno-Wschodniej Anglii (The North East Process Industry Cluster – NEPIC) z Wielkiej Brytanii.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest również członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Współpracuje także z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., Fundacją Fundusz Współpracy, Stowarzyszeniem Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz Fundacją Instytut Rozwoju Technologii Stosowanych.

Kojarzenie partnerów sektora nauki i jednostek badawczych z przedsiębiorstwami ma na celu komercjalizację wyników badań i transferu technologii z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw, a przy tym zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Daje to możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach innowacyjnych i projektach badawczo-rozwojowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 w oparciu o współpracę z przedsiębiorcami, centrami badawczo-rozwojowymi oraz ośrodkami naukowymi i akademickimi, co z kolei zapewnia efektywny transfer wiedzy z sektora nauki do biznesu przy inicjowaniu i realizacji projektów badawczych oraz rozwojowych dla przedsiębiorstw przemysłowych.
 
PPPT S.A. jest głównym autorem założeń do programu sektorowego INNOCHEM. Założenie zostały pozytywnie przyjęte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Celem programu INNOCHEM jest zwiększenie liczby wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w sektorze chemicznym oraz wzmocnienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw w obszarze badawczo-rozwojowym szeroko rozumianego polskiego sektora chemicznego. W celu ustanowienia programu została podjęta ścisła współpraca  projektowa  z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (partner merytoryczny) oraz PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. (partner doradczo-analityczny) zmierzająca do opracowania studium wykonalności, a następnie ustanowienia programu i ogłoszenia pierwszych konkursów w 2015 roku.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest także głównym autorem założeń programu branżowego ChemBR. Program ten obejmuje działania na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów. Mają one służyć zwiększeniu konkurencyjności polskiej branży rafineryjno-petrochemicznej i umocnić jej pozycję, jako uczestnika globalnego rynku.
 
PPPT uczestniczy również aktywnie w  pracach Rady Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN). Udział w pracach Rady Projektowej ECRN podyktowany jest kooperacją sektora biznesu i nauki w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla branży chemicznej. Zadaniem Rady jest kreowanie międzynarodowych powiązań pomiędzy wiodącymi podmiotami branży chemicznej w regionach członkowskich Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych. Rada stanowi forum identyfikacji wyzwań stojących przed branżą chemiczną, a także platformę wymiany dobrych praktyk. Nowo powołana struktura pełni funkcję brokera projektów i inicjatyw na poziomie europejskim. Wspólnie z reprezentantami ECRN Park jest także autorem międzynarodowego projektu dla młodych naukowców w ramach konkursu Innovative Training Networks Marie Skłodowska-Curie z Horyzontu 2020, przeznaczonego na budowanie sieci kształcenia młodych naukowców z zakresu chemii.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest również partnerem międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego NanoForce 2.0., którego głównym koordynatorem jest Chemie Cluster Bayern. Celem projektu jest wzmocnienie istniejących potencjałów obszarów technologicznych z ukierunkowaniem na nanotechnologie poprzez wspieranie rozwoju i wzmocnienie innowacyjnej sieci nanotechnologii w Europie. Partnerami projektu są także podmioty z Włoch, Austrii, Słowacji, Węgier, i Niemiec.

Skontaktuj się z naszym Działem Projektów i Rozwoju w sprawie szczegółowych informacji o projektach badawczo-rozwojowych.
 
 

Marki Grupy ORLEN