Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi proinnowacyjne
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny podjął działania związane z rejestracją świadczenia usług doradztwa biznesowego zgodnych ze standardem Krajowego Systemu Usług (KSU) przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jako zarejestrowany podmiot w ramach KSU, PPPT świadczyć będzie usługi doradcze o charakterze, proinnowacyjnym, badawczo-rozwojowym, ogólnym, szkoleniowym i informacyjnym.

Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym świadczone będą w ramach dwóch etapów. Pierwszy z nich dotyczy audytu innowacyjności, w skład którego wchodzi m.in. analiza pozycji rynkowej, model biznes, analiza finansowa, dojrzałość technologiczna oraz analiza innowacyjności produktowo-marketingowej. Etap drugi stanowi doradztwo we wdrożeniu innowacji, służące rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem.

Doradztwo o profilu badawczo-rozwojowym obejmować będzie trzy aspekty:
• inicjowanie, wdrażanie i realizowanie prac eksperymentalnych lub teoretycznych, podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktach bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie (badania podstawowe),
• inicjowanie, wdrażanie i realizowanie badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług (badania przemysłowe, dawniej stosowane),
• inicjowanie, wdrażanie i realizowanie prac rozwojowych obejmujących nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie aktualnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania działań badawczo-rozwojowych w obszarze produkcji w tym tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów, usług, działań marketingowych i organizacyjnych (prace rozwojowe).

Usługa doradcza o charakterze ogólnym dotyczy takich dziedzin jak: marketing, planowanie inwestycji i eksportu, działania inwestycyjno-techniczne, finanse, księgowość firmy, zarządzanie przedsiębiorstwem, jakości – normy ISO, zarządzania projektami, strategii rozwoju firmy, rozwoju zasobów ludzkich oraz aspektów pisania i rozliczania projektów UE.

Doradztwo w ramach świadczonych usług o charakterze informacyjnym obejmuje administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych na działalność rozwojową podmiotów gospodarczych oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej, a także zasad i warunków ubiegania się o pomoc publiczną.

Program szkoleń realizowany będzie natomiast poprzez organizację szkoleń otwartych (uczestnictwo ogólnie dostępne) oraz zamkniętych (na indywidualne zamówienie) z zakresu: prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarzadzania projektami, funduszy unijnych na rozwój firmy, marketingu przedsiębiorstwa, współpracy nauki z biznesem, komercjalizacją technologii, zasad przygotowywania i składania wniosków z programów międzynarodowych na rozwój przedsiębiorstwa, ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania jakością oraz zarzadzania finansami przedsiębiorstwa.

WIRTUALNE BIURO
PPPT rozpoczął pracę zmierzające do powstania wirtualnego biura. Możliwość skorzystania z usługi wirtualnego biura jest odpowiedzią na oczekiwania firm zainteresowanych kompleksowymi usługami w zakresie użyczenia adresu do rejestracji firmy.
Korzyści płynące z wirtualnego biura to:
• możliwość wykorzystania prestiżowego adresu siedziby PPPT S.A. w trakcie rejestracji działalności gospodarczej,
• możliwość odbioru korespondencji w administracji PPPT S.A.,
• możliwość czasowej rezerwacji, umeblowanego i posiadającego dostęp do Internetu stanowiska pracy na powierzchni wspólnej i negocjacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami,
• możliwość obsługi faksów przychodzących i wychodzących wg instrukcji Klienta,
• dostęp do w pełni wyposażonej sali konferencyjnej,
• możliwość nawiązania nowych kontaktów: wymiana wiedzy i doświadczeń z inwestorami na terenie PPPT S.A. oraz innymi przedsiębiorstwami,
• uczestnictwo w wydarzeniach promujących przedsiębiorczość w regionie.

Skontaktuj się z naszym Działem Projektów i Rozwoju w sprawie szczegółowych informacji o usługach proinnowacyjnych.
 
 

Marki Grupy ORLEN