Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ proj 2

21-01-2016  

Konkurs 
Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu  nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16 w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 
Wstępna informacja o naborze​ dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski​
Termin, od którego można
składać wnioski​
od 1 lutego 2016 r.
Termin, do którego można​ składać wnioski do 15 marca 2016 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). 
Decyduje chwila złożenia wniosku do PARP.
Miejsce składania wniosków Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, a następnie złożyć pisemnie w PARP z dopiskiem „Konkurs PO WER 2.2 - Zamówienia publiczne" albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /PARP/kancelariaPARP

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, a następnie złożyć pisemnie w PARP z dopiskiem „Konkurs PO WER 2.2 - Zamówienia publiczne" albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /PARP/kancelariaPARP
Kto może składać wnioski? a) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
c) reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),
d) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców ((Dz.U. z 2015 r. nr 2029),
e) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. nr 1182, z późn. zm.),
f) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. nr 1881),
g) przedsiębiorcy.
​Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące realizację działań szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania:
a) identyfikacja i rekrutacja potencjalnych odbiorców wsparcia,
b) przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. (Ścieżka I),
c) zorganizowanie i przeprowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. (Ścieżka II).
Informacja dodatkowa Wnioski można składać wspólnie z partnerami, którymi mogą być inne podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

W ramach konkursu wydzielono 5 obszarów geograficznych, w których Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Składany w konkursie projekt może dotyczyć tylko jednego obszaru.
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalna wysokość dofinansowania to 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 mln zł, z zastrzeżeniem maksymalnej wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektu na danym obszarze określonej w Regulaminie konkursu.
​Regulamin konkursu http://power.parp.gov.pl/attachments/article/36918/Regulamin_zamowienia_publiczne.pdf

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN