Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

29-06-2016  

Konkurs
Ogłoszenie o naborze o dofinansowanie projektów poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Wstępna informacja o naborze​ Ogłoszenie o naborze w ramach: Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Termin, od którego można
składać wnioski​
od 28.07.2016
Termin, do którego można​ składać wnioski ​do 30.09.2016
Miejsce składania wniosków
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować oraz przesłać do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie (generator wniosków będzie dostępny od 28 lipca 2016r.).Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie:od28 lipca 2016 do 30 września 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu w formie pisemnej podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny będzie pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login
Kto może składać wnioski? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
​Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.
Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją. 
Koszty kwalifikowalne wskazane są w art. 10 ust 5 i 6 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z  późn. zm.). Udział własny przedsiębiorcy nie może stanowić mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:
1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),
2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 6 mln zł
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 500 mln zł
​Regulamin konkursu www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-1/

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN