Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bony na innowacje dla MŚP

01-06-2016  

Konkurs
Ogłoszenie o naborze w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".
Wstępna informacja o naborze​ Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach
II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I"
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Termin, od którego można
składać wnioski​
od 06 czerwca 2016 r. 
Termin, do którego można​ składać wnioski do 30 stycznia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00),
Miejsce składania wniosków Strona internetowa PARP

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.
Kto może składać wnioski?

wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy2, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

​Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
​Kto może zostać wykonawcą usługi prac badawczych?
Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000,00 zł
​Regulamin konkursu http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/37147/
Regulamin%20konkursu.doc

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN