Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowe INNOCHEM w ramach Działania 1.2 Sektorowe Programy B+R

21-01-2016  

Konkurs od 01.02.2016 roku
Ogłoszenie o naborze w ramach I Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Wstępna informacja o naborze​ ​dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego INNOCHEM Działania 1.2 Sektorowe programy B+R
Termin, od którego można
składać wnioski​
od 01.02.2016 r.
Termin, do którego można​ składać wnioski ​do 01.03.2016 r.
Miejsce składania wniosków system informatyczny IP

Sposób przygotowania i składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej IP, za pośrednictwem linku jaki będzie aktywny od 01.02.2016 r. 
Kto może składać wnioski? 1) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) - w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika do rozporządzenia 651/2014
​Na co można otrzymać dofinansowanie? Realizacja projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
​Zasady wyboru projektów  określa Regulamin konkursu
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego wynosi 1 000 000 PLN
maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego​ wynosi 20 000 000 PLN
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 120 000 000 PLN
​Regulamin konkursu http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3122015innochem/
dodatkowe informacje na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl, zakładka Fundusze europejskie/POIR/Konkursy/Konkurs_3/1.2/2015.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN