Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nabór 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

20-01-2016  

Konkurs od 18.01.2016 roku
Ogłoszenie o naborze w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Wstępna informacja o naborze​ Nabór w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Termin, od którego można
składać wnioski​
od 18.01.2016 r. 
Termin, do którego można​ składać wnioski  ​do 18.03.2016 r.
Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
za pośrednictwem Generatora Wniosków
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl. 

Kto może składać wnioski? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
​Na co można otrzymać dofinansowanie? Mikro, mały i średni przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie na realizację proinnowacyjnych usług tj.:
a) usług doradczych w zakresie innowacji
w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
b) usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług,
wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.
​Kryteria wyboru projektów Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.​
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

1) do 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla przedsiębiorców, których całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzyletnim okresie, 2) do 50% dla pozostałych przedsiębiorców 

​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi
 3 045 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi
28 255 000,00zł. 

Szczegółowe informacje

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-231-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp/#Informacje o naborze

 

​​​
​​​​​

od 18.01.2015

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN