Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Tworzenie sieciowych produktów MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

31-05-2016  

Konkurs
Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów
przez MŚP
Wstępna informacja o naborze​ ​Konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Termin, od którego można
składać wnioski​
od 20 kwietnia 2016
Termin, do którego można​ składać wnioski do 28 czerwca 2016 do godz. 16:00.
Miejsce składania wniosków stronatrona internetowa PARP

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP
Kto może składać wnioski? O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
​Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 8 do Regulaminu Konkursu).
Dofinansowaniu będą podlegały projekty:
1) realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz
2) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.
Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej.
Każdy projekt obejmuje łącznie:
1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Budżet poddziałania 1.3.2 POPW wynosi 160 000 000 EUR.
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 320 000 000,00 zł.
​Regulamin konkursu http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/37023/
Regulamin%20konkursu.doc

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN