Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Targi HANNOVER MESSE 2017 - wsparcie POIR dla przedsiębiorców

09-03-2017  

​TARGI HANNOVER MESSE 2017
Targi Hannover Messe to jedne z największych na świecie i największe w Europie targi poświęcone tematyce przemysłowej.
Odbywają się co roku w kwietniu w Hanowerze. W tym roku odbędą się w dniach 24 – 28 kwietnia.
Tematyka targów poświęcona jest następującym zagadnieniom:
o Automatyka przemysłowa
o Digital Factory - Zintegrowane procesy przemysłowe oraz systemy informatyczne i telekomunikacyjne, wspierające nie tylko procesy przemysłowe w fabrykach, ale również procesy w łańcuchu dostaw i logistyce
o Energia
o Dostawy dla przemysłu – dostawy materiałów do produkcji przemysłowej oraz komponentów i systemów dla przemysłu pojazdów mechanicznych, maszynowego i urządzeń przemysłowych, (tj. od śrubek i nakrętek po zaawansowane maszyny przemysłowe)
o Elektromobilność
o ComVac – technologie związane z obiegiem i wykorzystanie powietrza w procesach przemysłowych, technologie próżniowe, systemy pneumatyczne, ekologiczne systemy oczyszczania powietrza, urządzenia pomiarowe

Czwarta rewolucja przemysłowa – uogólniająca koncepcja odnosząca się do pojęcia „rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Według takiego podejścia jest urzeczywistnieniem inteligentnej fabryki, w której systemy cyber-fizyczne sterują procesami fizycznymi, tworzą wirtualne (cyfrowe) kopie świata realnego i podejmują zdecentralizowane decyzje, a poprzez Internet rzeczy w czasie rzeczywistym komunikują się i współpracują ze sobą oraz z ludźmi, natomiast dzięki przetwarzaniu chmurowemu są oferowane i użytkowane usługi wewnętrzne
i międzyoperacyjne.

Statystki w 2016 r.:
o ponad 466 tys m2 powierzchni wystawienniczej
o ponad 220 tys. odwiedzających, z czego prawie 95% zarejestrowanych było jako przedstawiciele handlowi,
o ponad 6500 tysiąca wystawców z ponad 70 krajów,
o prawie 6 milionów spotkań b2b w trakcie targów,
o ponadto 150 oficjalnych misji gospodarczych.
W 2017 r. Polska będzie krajem partnerskim. W poprzednich latach były nimi Chiny (2012), w Indie (2015), Stany Zjednoczone (2016), ponadto w latach wcześniejszych krajami partnerskimi były również Japonia, Rosja, czy Turcja.
Polskie stoisko narodowe na targach Hannover Messe 2017 będzie miało powierzchnię 1139 m2.
Co roku w trakcie targów Hannover Messe ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP współorganizuje giełdę kooperacyjną w której udział wziąć mogą zarówno wystawcy jak i zwiedzający.

PODDZIAŁANIE 3.3.3 POIR
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
o Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w targach Hannover Messe 2017, w celu promowania polskich marek produktowych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
o Alokacja na konkurs wynosi 50 mln zł (w tym 5 mln zł na woj. Mazowieckie i 45 mln zł na pozostałe województwa)
o Konkurs został ogłoszony 13 grudnia, a nabór wniosków trwa od 12 stycznia do 13 lutego 2017
o O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z sektora MSP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium RP. Prowadzona działalność musi być zgodna z tematyką targów Hannover Messe. Dodatkowo firmy muszą posiadać w swojej ofercie produkt konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym
Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 150 000,00 zł
Intensywność wsparcia wynosi:
1) w przypadku wyboru pomocy publicznej - 50% (bez względu na status wnioskodawcy);
2) w przypadku wyboru pomocy de minimis:
- 60% dla średniego przedsiębiorstwa 
- 75% dla małego przedsiębiorstwa
- 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
- 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw
Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:
o Przedsiębiorca zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w targach Hannover Messe odbywających się w Hanowerze w terminie 24 – 28 kwietnia 2017 r.
o Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na www.trade.gov.pl
o Przedsiębiorca zobowiązany jest do instalacji na stoisku wystawienniczym elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG
Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:
Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno– promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:
• nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
• przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
• przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
• produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Główne rodzaje wydatków kwalifikowalnych:
- koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie (pomoc publiczna – rozdział 11 rozporządzenia POIR; rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014)
alternatywnie:
-  koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie (pomoc de minimis – rozdział 13 rozporządzenia POIR; rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013)

Dodatkowe rodzaje wydatków kwalifikowalnych:
- koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
- koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych
Dwa powyższe kryteria muszą być <= 60% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu
- koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
- koszty reklamy w mediach targowych;
- koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
- koszty  informacyjno-promocyjne projektu;
- koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (<= 5%
wartości kosztów kwalifikowalnych);
- koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (<= 2%
wartości kosztów kwalifikowalnych);
- koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN