Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku typ 3 działania szkoleniowe

29-06-2016  

Konkurs
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 3: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji w zakresie przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatne.
Termin, od którego można
składać wnioski​
od 28.07.2016
Termin, do którego można​ składać wnioski ​do 18.08.2016
Miejsce składania wniosków Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wnioski o dofinasowanie projektu należy składać w formie:
a) dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl
b) papierowej za pośrednictwem:
operatora pocztowego lub osobiście w formie pisemnej na adres PARP (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „Konkurs PO WER 2.2 – „Partnerstwo publiczno-prywatne” (PPP)
lub
za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP na adres domyślnej skrytki PARP
Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcami w konkursie mogą być:
1) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
2) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
3) reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),
4) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. nr 2029),
5) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. nr 1182, z późn. zm.),
6) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. nr 1881),
7) przedsiębiorcy.
​Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, skierowane do przedstawicieli MMŚP. Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące działania:
1) analizę rynku pod kątem planowanych przedsięwzięć ppp w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
2) realizację działań szkoleniowych (szkolenia ogólne), skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
3) realizację działań szkoleniowych (szkolenia dedykowane) skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego przez podmiot publiczny do realizacji w formule ppp, które będą wynikały z analizy rynku, o której mowa w pkt. 1).
Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Pula środków dostępnych w ramach konkursu wynosi 4 mln zł.
​Regulamin konkursu www.power.gov.pl/nabory/22-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-1/

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN