Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Bony na innowacje w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

19-01-2016  

Konkurs od 31.12.2015 roku
Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15
Wstępna informacja o naborze​ ​Nabór w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - typ projektów – Bony na innowacje w ramach
RPO WM 2014-20120
Termin, od którego można
składać wnioski​
​od 31 grudnia 2015 r.
Termin, do którego można​ składać wnioski ​Nabór będzie przeprowadzony w trybie otwartym,zamieszczona będzie w serwisie
z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować
i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0
dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu
Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o
dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków.
Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie
musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem
kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP
Kto może składać wnioski? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadający siedzibę na
na terenie województwa mazowieckiego
​Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu wspierane będą bony na innowacje.
Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji
prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we
współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub
rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub
zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.
​Kto może zostać wykonawcą usługi prac badawczych? ​a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.2),
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3),
d) inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i
upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu ​Maksymalny poziom dofinansowania - 80% kosztów kwalifikowanych.
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów ​5 000 000 EUR (21 349 500 PLN)
​Regulamin konkursu ​Regulamin konkursu dostępny jest w Serwisie RPO WM
www.funduszedlamazowsza.go.pl oraz Portalu -
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN