Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT gościł Wiceministra Gospodarki, Rafała Baniaka oraz Sławomira Majmana, Prezesa PAIiIZ

01-02-2010  Aktualności

W dniu 1 lutego 2010 r. w siedzibie PPPT S.A. odbyła się konferencja poświęcona prezentacji oferty i pozyskiwaniu inwestorów do programu PPPT.

Celem strategicznym spotkania było określenie ramowych warunków współpracy PPPT S.A. z Ministerstwem Gospodarki oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) dla pozyskania inwestorów do Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, w szczególności inwestorów operujących w sektorze outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oraz usług wspólnych (shared services).

Podczas spotkania Spółka zaprezentowała aktualną ofertę inwestycją kierowaną do inwestorów i partnerów komponentu przemysłowego w oparciu o utworzoną w poprzednich latach infrastrukturę techniczną oraz przedstawiła nową ofertę inwestycyjną kierowaną do inwestorów sektora BPO/SSC.

Kompleksowa oferta dla partnerów i inwestorów sektora BPO/SSC obejmuje pakiet inwestycyjny, pakiet HR oraz pakiet wsparcia biznesowego i stanowi element realizacji przez PPPT S.A. projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w obszarze biznesowym.

Zarząd Spółki podkreślił, iż program Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego zakłada przede wszystkim lokalizację w Płocku firm sektora business process outsourcing oraz shared services obejmujących dziedziny zintegrowanych usług wspólnych, informatycznych, logistyki i doradztwa gospodarczo-technologicznego wraz z infrastrukturą umożliwiającą badania i rozwój tych dziedzin.

Jak podkreślił Pan Rafał Baniak, Wiceminister Gospodarki, Płocki Park Przemysłowo Technologiczny ma potencjał wyjątkowy w skali kraju co należy efektywnie wykorzystywać, a dzisiejsze spotkanie jest przyczynkiem do tego aby wszyscy partnerzy PPPT przy aktywnej współpracy ze strony Ministerstwa Gospodarki i PAIiIZ zaangażowali się w proces pozyskania inwestorów dla Płocka. Pan Minister zarekomendował podpisanie porozumienia pomiędzy PPPT S.A. a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych o wspólnych działaniach marketingowych i promocyjnych, które wzmocnią procesy pozyskiwania inwestorów przez Spółkę. Dodał, iż już sama formuła porozumienia i wspólnych działań PAIiIZ z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym będzie pierwszą tego typu inicjatywą w kraju.

Pan Rafał Baniak, Wiceminister Gospodarki, oraz Pan Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, podkreślili kompleksowość przedstawionej oferty zarówno skierowanej do inwestorów sektora przemysłowego, jak również do sektora BPO/SSC. Wskazali jednocześnie, iż dla sukcesu przedsięwzięć lokalizacji inwestorów sektora usług biznesowych wymagana jest współpraca nie tylko ze strony biznesu ale również władz samorządowych i wyższych uczelni w regionie. Podkreślili, iż dostępność kadr i współpraca ze strony uczelni jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla lokalizacji inwestorów sektora BPO/SSC.
Prezes PAIiIZ podkreślił, iż dla oferty skierowanej do inwestorów przemysłowych naturalną ścieżka rozwoju PPPT powinno być tworzenie klastra chemicznego w oparciu o istniejący w Płocku potencjał PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins, PCC Rokita czy A.Schulman Polska. Zadeklarował jednocześnie możliwość wsparcia ze strony PAIiIZ w realizacji formuły inwestorów i inwestycji klastrowych.

Swoje zaangażowanie w rozwój programu Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego potwierdzili również obecni na konferencji Akcjonariusze Spółki w osobach Pana Mirosława Milewskiego, Prezydenta Miasta Płocka oraz Pana Marka Serafina, Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. Podczas konferencji, przedstawiono również ofertę akcjonariuszy PPP-T: Miasta Płocka i Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. jako oferty kompatybilnej i uzupełniającej dla potencjalnych inwestorów Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego.

Rolę PPPT w regionie mazowieckim, szczególnie w kontekście planowanych do realizacji przez Spółkę projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego podkreślił również przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pan Leszek Król, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

W drugiej części spotkania, Zarząd Spółki przedstawił Gościom aktualny stan procesów inwestorskich w PPPT, podkreślając również rolę lokalnych i krajowych inwestorów w rozwoju programu Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.


INWESTORZY

Funkcjonowanie komponentu przemysłowego Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego o powierzchni blisko 130 ha gruntów inwestycyjnych daje możliwości lokowania inwestycji o profilu produkcyjnym i usługowym o zróżnicowanym charakterze i skali. Na terenach PPPT wyposażonych w infrastrukturę techniczną realizują bądź zaczynają inwestycje tacy inwestorzy jak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „POLITECHNIK” operujący w branży obróbki mechanicznej i plastycznej metali oraz produkcji specjalistycznych urządzeń, Laser-Met Sp. z o.o. operujący w branży obróbki laserowej metali, Henczke-Budownictwo Sp. z o.o. oferujące usługi budowlane i projektowe, czy NEO-TEC Sp. z o.o., specjalistyczna firma inżynierska zajmująca się modernizacją i remontami turbin i sprężarek przepływowych dla przemysłu.
Pierwszy z budowanych na terenie parku przemysłowego zakładów produkcyjnych planowany jest do uruchomienia w lipcu tego roku przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „POLITECHNIK”. Produkowane w nim będą specjalistyczne urządzenia do produkcji kontenerów. Kolejne grunty inwestycyjne w komponencie przemysłowym są przedmiotem negocjacji dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych partnerów Parku.

Na szczególną uwagę zasługuje sygnowanie w grudniu 2009 r. przez Zarząd PPP-T S.A. porozumienia inwestorskiego i tym samym rozpoczęcie procesu negocjacyjnego z firmą BUDMAT Bogdan Więcek operującą w branży produkcji materiałów i konstrukcji budowlanych, która zgłosiła zapotrzebowanie na powierzchnię ok. 10 ha dla realizacji inwestycji o wartości co najmniej 53 mln złotych z zamiarem utworzenia minimum 29 miejsc pracy. Inwestycja realizowana będzie w ramach szerszego programu rozwoju Inwestora na terenie PPPT uwzględniającego budowę kompleksowego centrum produkcyjno – badawczego opartego o projekty wspierane i dofinansowane funduszami Unii Europejskiej z jednoczesnym stworzeniem działów badawczo-rozwojowych Inwestora w oparciu o współpracę z instytucjami naukowymi i naukowo-badawczymi, lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi oraz szkołami wyższymi

W oparciu o tworzony komponent przemysłowy w specjalnie dedykowanej strefie funkcjonalnej Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego realizowana jest strategiczna inwestycja budowy wytwórni etoksylatów przez PCC ROKITA S.A.

W ramach powstałego komponentu przemysłowego funkcjonuje Centrum Administracyjno-Konferencyjne w Płocku. Z powierzchni biurowej Centrum korzysta obecnie ponad 200 osób zatrudnionych w kilkunastu firmach-lokatorach Parku. Z usług Centrum korzysta również Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości promująca i rozwijająca ideę przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.


W spotkaniu wzięli udział: Pan Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu - Wiceminister Gospodarki, Pan Sławomir Majman - Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Pan Leszek Król - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Mirosław Milewski - Prezydent Miasta Płocka, Pan Marek Serafin - Członek Zarządu ds. Petrochemii Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Pan Piotr Zgorzelski - Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, Pan Dariusz Zawidzki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, Pan Krzysztof Lewandowski - Członek Rady Nadzorczej, Pan Karol Kuch - Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Pan Jarosław Mazur - Prezes Zarządu Spółki PCC ROKITA S.A, Pan Bogdan Więcek - Właściciel firmy BUDMAT oraz Pan Marek Robert Staniszewski - Dyrektor ds. Finansowych, Pan Grzegorz Lewicki - Prezes Zarządu Laser-Met Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjno Handlowe „POLITECHNIK”, Pan Michał Żurawski - Wiceprezes Zarządu Spółki, Henczke-Budownictwo Sp. z o.o.

Wizyta została zorganizowana przy współudziale zespołu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN