Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPPT S.A.

27-05-2009  Aktualności

W dniu 27 maja 2009 r. o godz. 09.00 w siedzibie spółki przy ul. Zglenickiego 42 w Płocku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusze spółki mocą stosownych uchwał:

• zatwierdzili sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 r.
• zatwierdzili sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008,
• zatwierdzili sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 r.,
• dokonali podziału zysku z działalności Spółki za 2008 r.,
• udzielili absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 r.,
• udzielili absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 r.,
• dokonali zmian w Statucie Spółki,
• zaopiniowali projekty umów dotyczących przygotowania projektu indywidualnego w ramach realizacji projektu kluczowego zakwalifikowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN