Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPPT S.A.

09-04-2008  Aktualności

W dniu 9 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki przy ul. Zglenickiego 42 w Płocku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusze spółki mocą stosownych uchwał:

* zatwierdzili sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2007 r.
* zatwierdzili sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007,
* zatwierdzili sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki w 2075 r.,
* dokonali podziału zysku z działalności Spółki za 2007 r.
* udzielili absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2007 r.,
* udzielili absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2007 r.,
* dokonali zmian w Statucie Spółki,
* dokonali podziału zysku z działalności Spółki za 2007 r.,
* dokonali zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i ustalili tekst jednolitego zmienionego Regulaminu.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN