Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy

28-01-2021  

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. będących osobami fizycznymi, pełnomocników akcjonariuszy oraz osób współuprawnionych będących osobami fizycznymi wskazanych przez akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. (dalej również "Spółka") z siedzibą w Płocku, ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock. Kontaktowy numer telefonu do Spółki: (+48 24) 364 03 50.

2. Ochrona danych osobowych
Przestrzeganie zasad ochrony danych w Spółce nadzoruje wyznaczony Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@pppt.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt.1. 

3. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu ​prowadzenia rejestru akcjonariuszy i realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych, na podstawie art. 328 (1) i następne Kodeksu spółek handlowych. Ponadto przetwarzamy Państwa dane w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych
- dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy będą przechowywane do czasu wykreślenia informacji z rejestru akcjonariuszy,
- dane przetwarzane w ​celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora będziemy przechowywać do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń) lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

6. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania od spółki Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby spółka Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. przesłała dane do innego administratora. Jednakże Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zrobi to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy,
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach kiedy spółka Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@pppt.pl lub na adres siedziby Spółki.

7. Prawo do wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   

​​​​​​

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN