Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi doradcze

logo-Ue-poziomo.PNG

USŁUGA DORADCZA 1
Profesjonalna Obsługa Inwestora na terenie PPPT

Do usługi doradczej polegającej na profesjonalnej obsłudze inwestora kierowani będą klienci, partnerzy i przedsiębiorcy polscy i zagraniczni (inwestorzy) wyrażający zainteresowanie pozyskaniem gruntów inwestycyjnych na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (PPP-T) w celu uruchomienia działalności gospodarczej w postaci zakładów przemysłowych, zakładów produkcyjnych czy zakładów produkcyjno-usługowych.
OPIS USŁUGI:
Usługa doradcza polegająca na profesjonalnej obsłudze inwestorów składa się z: 
1) rozpoznania potrzeb klienta w zakresie zapotrzebowania na grunt inwestycyjny,
2) przygotowania i przekazania oferty inwestorskiej w oparciu o standardy obowiązujące w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
3) podpisania porozumienia inwestorskiego w przedmiocie zasad i warunków realizacji inwestycji na terenie PPP-T (w przypadku wyboru oferowanego gruntu przez inwestora),
4) uzyskania stosownych zgód korporacyjnych,
5) obsługi na etapie projektowania i przygotowania inwestycji,
6) podpisania stosownych umów sprzedaży nieruchomości,
7) obsługi na etapie realizacji inwestycji,
8) obsługi po zakończeniu realizacji inwestycji."
Usługa realizowana będzie w oparciu o infrastrukturę biurową i materialną znajdującą się w Centrum Usług Korporacyjnych PPP-T S.A. - sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem technicznym i informatycznym; biuro z pełnym zapleczem technicznym, informatycznym i telekomunikacyjnym. Usługę świadczyć będzie 1 osoba zatrudniona przez PPP-T S.A. w ramach umowy o pracę. Usługa ewidencjonowana będzie zgodnie ze standardami Krajowego Systemu Usług (KSU).

USŁUGA DORADCZA 2
Doradztwo w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis na rzecz przedsiębiorstw komunalnych

Dostarczenie praktycznych rozwiązań dla Zamawiającego z zakresu problemów identyfikowanych w tematyce pomocy publicznej i pomocy de minimis. Nabycie, utrzymanie i wzrost wiedzy z zakresu  pomocy publicznej i pomocy de minimis.
Doradztwo w ocenie ryzyka występowania pomocy publicznej w transakcjach z udziałem środków publicznych mających cechy selektywności i zakłócenia konkurencji w zakresie zdarzeń gospodarczych obejmujących:
- procesy restrukturyzacyjne
- wsparcie kapitałowe
- emisje obligacji
- transfery finansowe i para finansowe
- tworzenie i rozwój przedsiębiorstw z udziałem środków publicznych, w tym bezpośrednim zaangażowaniem władz publicznych samorządowych i rządowych
- finansowanie z funduszy publicznych, w tym ze środków unii europejskiej skierowane do uczestników rynku, przedsiębiorców, w tym MŚP"
OPIS USŁUGI:
Usługa obejmuje rozpoznanie cech transakcji, rolę uczestników, zdefiniowanie wartości korzyści i sakli zakłócenia rynkowego.
Przykładowy zakres usługi doradczej:
a) zasady podnoszenia kapitału w jednoosobowych spółkach z udziałem Samorządu
 w zgodzie z prawem pomocy publicznej UE;
b) identyfikacja ryzyka wystąpienia pomocy publicznej w kontekście
analizowanego projektu (specyfika projektów z danego sektora);
c) wskazanie modelu dokapitalizowania zgodnego z prawem wspólnotowym w
zakresie pomocy publicznej wobec analizowanego projektu;
d) wnioski, rekomendacje wobec projektu i planowanego dokapitalizowania,
harmonogram działań.
W celu zapewnienia sprawnego wykonywania usługi doradczej niezbędnym jest zapewnienie: wyposażenie biurowe zapewniającego właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usługi doradczej; urządzenia techniczne zapewniającego właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług doradczych oraz łączność z tymi podmiotami i z ośrodkami, w szczególności: sprzęt komputerowy jedno stanowisko wraz z oprogramowaniem biurowym oraz niezależny od prowadzonych rozmów telefonicznych dostęp do Internetu; 1 etatu na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu stale obecną w miejscu wykonywania działalności doradczej; zasady ewidencji zrealizowanych usług doradczych, określające w szczególności usługobiorców; ewentualne związanie z jednostką naukową lub osobą zatrudnioną w jednostce naukowej umową o współpracy określającą w szczególności zasady udziału tej jednostki w realizacji usług doradczych.

USŁUGA DORADCZA 3
Doradztwo z zakresu zamówień publicznych

Usługi  dla przedsiębiorców, którzy uczestniczą w rynku zamówień publicznych lub planują pozyskiwać klientów na rynku zamówień publicznych. Usługi dla przedsiębiorców, którzy są beneficjentami funduszy UE i są zobowiązani do ich wydatkowania z zastosowaniem konkurencyjnych procedur przetargowych (tzw. procedura konkurencyjności).
Doradztwo prawne i biznesowe w obszarze zamówień publicznych
Stacjonarnie lub pisemnie, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną
Usługa obejmuje rozpoznanie cech transakcji, rolę uczestników, zdefiniowanie wartości korzyści i skali zakłócenia rynkowego i konsekwencje w obszarze PZP dla uczestników stron postępowania.
Usługa opiera się na  doświadczeniu ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie procedur zamówieniowych, w tym doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Zamówień Publicznych.
Istotną część usług stanowi doradztwo dla Wykonawców, ubiegających się o zamówienia publiczne. Nasze doświadczenia pokazują, że powodzenie w uzyskiwaniu zamówień publicznych uzależnione jest od przestrzegania sformalizowanych procedur wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych a błędne stosowanie tych przepisów dyskwalifikuje oferty składane nawet przez najlepszych wykonawców. 

USŁUGA DORADCZA 4
Doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrzne na realizację projektu oraz zarządzania pozyskanymi środkami.

Usługa rozwojowa, służąca nabyciu lub poszerzeniu wiedzy przedsiębiorstw, w tym MŚP.
Zaspokajanie potrzeb rynkowych przedsiębiorcy w fazie inwestycyjnej i operacyjnej.
OPIS USŁUGI:
Usługa realizowana w etapach:
1. Etap 1 - rozpoznanie projektu,
2. Etap 2 - analiza przedłożonych dokumentów finansowych,
3. Etap 3 - propozycja źródła finansowania,
4. Etap 4 - zbudowanie systemu kontroli wydatkowania pozyskanych środków.
Do realizacji usługi niezbędny jest sprzęt komputerowy w formie laptopa wraz z oprogramowaniem Microsoft Office oraz pomieszczenie służące spotkaniom z kontrahentem.
USŁUGA DORADCZA 5
Doradztwo przy tworzeniu biznes planu i analiz finansowanych przedsięwzięć finansowanych ze środków komercyjnych i środków publicznych.

OPIS USŁUGI:
Usługa doradztwa w zakresie:
— zakładanie i rozpoczynanie działalności gospodarczej,
— ocena potrzeb biznesowych, w tym analizy rynkowe,
— promocja rozwiązań biznesowych i nowych rozwiązań organizacyjnych,
— internacjonalizacja przedsiębiorstw;
— procesy restrukturyzacji."
Doradztwo bezpośrednie, konieczny kontakt osobisty  z Klientem przy podsumowaniu każdego etapu realizacji. W trakcie realizacji usługi bieżący kontakt e-mailem.
Usługa realizowana w etapach:  1. Etap 1 - rozpoznanie celu sporządzenia biznes planu, Etap 2 - uczestnictwo w sporządzaniu założeń do biznesplanu, Etap 3 - współudział w tworzeniu biznesplanu
Do realizacji usługi niezbędny jest sprzęt komputerowy w formie laptopa wraz z oprogramowanie Microsoft Office oraz pomieszczenie służące spotkaniom z kontrahentem. 

USŁUGA DORADCZA 6

Doradztwo w tworzeniu rocznego i wieloletniego  planu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa, w tym MŚP i analizy jego wykonania.

OPIS USŁUGI:
Usługa doradztwa w zakresie:
— zakładanie i rozpoczynanie działalności gospodarczej,
— ocena potrzeb biznesowych, w tym analizy rynkowe,
— promocja rozwiązań biznesowych i nowych rozwiązań organizacyjnych,
— internacjonalizacja przedsiębiorstw,
— procesy restrukturyzacji."
Doradztwo bezpośrednie, konieczny kontakt osobisty  z Klientem przy podsumowaniu każdego etapu realizacji. W trakcie realizacji usługi bieżący kontakt e-mailem.
Usługa realizowana w etapach:  1. Etap 1- rozpoznanie prowadzonej działalności Kontrahenta, Etap 2 - współudział w opracowaniu  założeń do planu ekonomiczno-finansowego , Etap 3- opracowanie planu ekonomiczno-finansowego.
Do realizacji usługi niezbędny jest sprzęt komputerowy w formie laptopa wraz z oprogramowanie Microsoft Office oraz pomieszczenie służące spotkaniom z kontrahentem.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN