Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi szkoleniowe

logo-Ue-poziomo.PNG

USŁUGA SZKOLENIOWA 1
Pomoc publiczna i pomoc de minimis

Usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie i wzrost wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji zawodowych z obszaru pomocy publicznej i pomocy de minimis.
OPIS USŁUGI:
Przedstawienie metod i trybów udzielania wsparcia ze źródeł publicznych uczestnikom rynku przy zachowaniu zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi udzielania wsparcia zarówno krajowym , jak i unijnymi. Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady udzielania wsparcia na wszystkich poziomach potencjalnego występowania pomocy publicznej. Omówienie zostaną wszystkie dostępne formy i tryby pomocy państwa. Efekty szkolenia:
• Właściwe identyfikowanie i interpretowanie przesłanek w transakcji, w której występuje pomoc publiczna;
• Rozumienie zasady udzielania pomocy i wymogów stawianych prawem UE;
• Poznanie metod i technik udzielania wsparcia uczestnikom rynku.

USŁUGA SZKOLENIOWA 2

Analizy ekonomiczno-finansowe na potrzeby przygotowania studiów wykonalności

Usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie i wzrost wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji zawodowych z obszaru przygotowania studiów wykonalności w standardach Unii Europejskiej.
OPIS USŁUGI:
Przedstawienie metod i technik projektowania, wykonania i oceny studiów wykonalności. Prezentacja narzędzi analitycznych wykorzystywanych przy sporządzaniu części finansowej i ekonomicznej studium wykonalności: Analiza trwałości finansowej, Analiza kosztów i korzyści (cost –benefits analysis), Analiza wrażliwości i ryzyka, Analiza efektywności kosztowej, Analiza skonsolidowana.
Efekty szkolenia:
Właściwe identyfikowanie i interpretowanie metodyki CBA;
Rozumienie wymogów stawianych UE w zakresie przygotowania studiów wykonalności;
Poznanie metod i technik analiz ekonomiczno-finansowych.
 
USŁUGA SZKOLENIOWA 3
Analizy na potrzeby przygotowania biznes planów

Usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie i wzrost wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji zawodowych z obszaru przygotowania biznes planów.
OPIS USŁUGI:
Przedstawienie metod i technik projektowania, wykonania i oceny biznes planów. Prezentacja narzędzi analitycznych wykorzystywanych przy sporządzaniu części finansowej: Analiza trwałości finansowej, Analiza wskaźnikowa, Analiza wrażliwości i ryzyka, Analiza efektywności kosztowej, Analiza skonsolidowana.
 Efekty szkolenia:
• Właściwe identyfikowanie i interpretowanie metodyki analiz finansowych;
• Rozumienie wymogów stawianych UE w zakresie przygotowania biznes planów;
• Poznanie metod i technik analiz finansowych.

USŁUGA SZKOLENIOWA 4
Oferta funduszy europejskich na finansowanie projektów B+R - zasady przygotowania i rozliczania wniosku o dofinansowanie.
Usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie i wzrost wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji zawodowych z obszaru przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru B+R.
OPIS USŁUGI:
Przedstawienie wymagań związanych z przygotowaniem i rozliczaniem wniosków o dofinansowanie dla projektów z zakresu B+R. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu po uzyskaniu dofinansowania z EFRR. Uczestnicy nabędą umiejętności związane z planowaniem projektów, tworzeniem opisów celu projektu, oceną kwalifikowalności kosztów. Zdobędą także wiedzę na co zwrócić szczególną uwagę aby wniosek nie został odrzucony na etapie oceny formalnej i merytorycznej.
 Efekty szkolenia:
- zapoznanie z zasadami pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
- prezentacja cyklu życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
- przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
- projektowanie kosztorysów,
- znajomość zasad oceny wniosków,
- umiejętność analizy dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.
 
USŁUGA SZKOLENIOWA 5
Uwarunkowania współpracy z kontrahentami z krajów arabskich oraz Iranu w praktyce.

Usługa ma na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji szkolonych przedsiębiorców, w tym uzyskania lub pogłębienia odpowiednich kwalifikacji w zakresie szeroko rozumianej internacjonalizacji przedsiębiorstw na rynkach arabskich oraz irańskim, w szczególności warunków oraz strategii wejścia na poszczególne rynki, metod na nich operowania,  kwestii formalno - prawnych, jak również uwarunkowań kulturowo - religijnych oraz charakterystycznych metod negocjacji.
OPIS USŁUGI:
W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskują wiedzę praktyczną popartą wieloletnim udokumentowanym doświadczeniem zawodowym wykładowców oraz rzeczywistych zdarzeń. Szkolenie prowadzone jest w formie: wykładów, praktycznego treningu, materiałów multimedialnych, oraz dedykowanych stadium przypadków. Ocena jakości szkolenia jest sprawdzana za pomocą dedykowanych ankiet, które wypełniają uczestnicy szkolenia.

USŁUGA SZKOLENIOWA 6
Akademia Komercjalizacji

Unikalny na polskim rynku kompleksowy cykl szkoleniowo-warsztatowy mający na celu wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru komercjalizacji zaawansowanych technologii oraz innowacji, w tym transferu technologii.
Szkolenia realizowane są w formie warsztatowej, w trybie otwartym lub zamkniętym.
Szkolenia stacjonarne, wymagające osobistej obecności uczestników, ze względu na warsztatową formułę zajęć.

"Akademia Komercjalizacji składa się z 8 modułów tematycznych:
1. Zarządzanie innowacjami,
2. Prawo w procesie komercjalizacji i transferu technologii,
3. Inwestycje B+R, pomoc publiczna i podatki,
4. Własność intelektualna i przemysłowa,
5. Rozwój biznesu technologicznego,
6. Technologia i jej zastosowania,
7. Potencjał komercyjny projektu,
8. Finansowanie innowacji.

"TRENERZY: Zespół trenerski tworzą doświadczeni praktycy biznesu, inwestorzy, analitycy zaawansowanych technologii, rzecznicy patentowi, radcowie prawni, eksperci ds. innowacji posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze komercjalizacji technologii oraz doświadczenie trenerskie (min. 30 h przeprowadzonych szkoleń). EWALUACJA: Każde szkolenie poddawane jest ewaluacji. W przypadku szkoleń zamkniętych przeprowadzana jest również analiza potrzeb szkoleniowych przed każdym z modułów tematycznych.

CERTYFIKATY: Po zakończonym cyklu uczestnicy otrzymują certyfikaty poświadczające zdobycie nowych kompetencji w obszarze komercjalizacji technologii. W przypadku realizacji tylko wybranego modułu lub modułów, certyfikaty wręczone są po każdym module.

CZĘSTOTLIWOŚĆ: Proponowana częstotliwość dla grup zamkniętych: jeden 2-dniowy zjazd w tygodniu (przy realizacji 2-dniowych modułów) lub 2 1-dniowe szkolenia w miesiącu (przy realizacji modułów 1-dniowych)."

USŁUGA SZKOLENIOWA 7

AKADEMIA MENEDŻERA

- NAJNOWSZA WIEDZA; NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA; NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU"
Usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie i wzrost wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji zawodowych z obszaru zarządzania oraz kompetencji menedżera.
Akademia to oferta wydarzeń, które odpowiadają na wyzwania, rozwijają, inspirują, wzmacniają motywację. Projekt kierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, w tym MŚP, do osób które kierują zespołami, zarządzają firmami, rozwiązują złożone problemy organizacyjne.
W dobrym liderze tkwi wyjątkowa moc inspirowania innych do działania, tworzenia nowych rozwiązań, odważnego wychodzenia poza strefę komfortu.
Lider kreuje świat, do którego inni chcą przynależeć.

USŁUGA SZKOLENIOWA 8

KURS TRIZ
Zamknięty kurs podstawowy pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ na I stopień dla firm i przedsiębiorstw.
Głównym założeniem podstawowego kursu na I stopień jest poznanie fundamentalnych zasad innowacji produktu bazujących na metodologii i narzędziach TRIZ. Kurs oparty jest o materiały dydaktyczne, prezentacje oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem oprogramowania TRIZ, z wykorzystaniem rzeczywistych zadań i projektów klienta. Szkolenie i certyfikacja specjalistów TRIZ na I stopień, odbywa się zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ). Certyfikacja przeprowadzana jest na życzenie klienta, na podstawie wyniku testu certyfikacyjnego.
OPIS USŁUGI:
Podczas kursu słuchacze dowiadują się o: analizie funkcyjnej, analizie przyczynowo – skutkowej, trimmingu, o zasadach wynalazczych i matrycy sprzeczności Altszullera, rozwiązywaniu sprzeczności technicznych i fizycznych, a także Zasadach Rozwoju Systemów Technicznych (ZRTS).
Po kursie słuchacze uzyskają: podstawowe umiejętności, które mogą zostać wykorzystanie do rozwiązywania problemów innowacyjnych podczas ich codziennej pracy.
Możliwa liczba uczestników: 25 osób.

USŁUGA SZKOLENIOWA 9

Mega Trends Settings Analysis (MTSA) - workshop

1,5 dniowy workshop z wykorzystanie metody scenariuszowej ma za zadanie pobudzić zgromadzonych podczas warsztatów uczestników do kreatywnego definiowania sposobów reagowania na pojawiające się szanse i zagrożenia w otoczeniu, a poprzez to zdefiniowanie możliwości realizacji innowacyjnych projektów wpływających korzystnie na rozwój przedsiębiorstwa.
Pozaszkolna forma edukacji lub usług wspomagających edukację: szkolenie zamknięte.
OPIS USŁUGI:
Metoda analizy megatrendów i planowania scenariuszowego jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w celu przygotowywania się do zmian. Polega ona na przewidywaniu różnego rodzaju zdarzeń i zjawisk powodowanych czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które mogą wystąpić w przyszłości oraz przygotowaniu sposobów reakcji i odpowiedzi na nie.
Etapy projektu szkoleniowego:
1. Stworzenie zakresu merytorycznego warsztatu i desk research
2. Uzgodnienie zakresu merytorycznego warsztatu podczas spotkanie Kick-Off z przedstawicielami firmy
3. Przeprowadzenie prezentacji i moderacja warsztatu podczas spotkania
4. Podsumowanie warsztatów i dystrybucja materiałów wśród uczestników warsztatów.

USŁUGA SZKOLENIOWA 10
Usługi szkoleniowe z zakresu zamówień publicznych.

Usługi  dla przedsiębiorców, którzy uczestniczą w rynku zamówień publicznych lub planują pozyskiwać klientów na rynku zamówień publicznych. Usługi dla przedsiębiorców, którzy są beneficnejtami funduszy UE i są zobowiązani do ich wydatkowania z zastosowaniem konkurencyjnych procedur przetargowych (tzw. procedura konkurencyjności).
OPIS USŁUGI:
To usługi doradcze w obszarze szeroko pojętych procedur zamówień publicznych. Wykorzystywane jest doświadczenie ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie procedur zamówieniowych, w tym doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Zamówień Publicznych.
Istotną częścią usług jest doradztwo dla Wykonawców, ubiegających się o zamówienia publiczne. Nasze doświadczenia pokazują, że powodzenie w uzyskiwaniu zamówień publicznych uzależnione jest od przestrzegania sformalizowanych procedur wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych a błędne stosowanie tych przepisów dyskwalifikuje oferty składane nawet przez najlepszych wykonawców. Równocześnie, pracownicy Wykonawców zwykle nie mają kompetencji lub czasu, by profesjonalnie przeprowadzić firmę przez każdą procedurę.Doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i duże sukcesy na tym polu. Prowadzimy także szkolenia i warsztaty - dedykowane dla Klienta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Wspieramy także Klientów - przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie projektów ze środków UE w wydatkowaniu tych środków z zastosowaniem procedury konkurencyjności, co warunkuje uznanie wydatku za kwalifikowalny. "


Kontakt

Marzena Kapuścińska  tel. 243644530 lub email: marzena.kapuscinska@pppt.pl


 
 
 

Marki Grupy ORLEN